Psihodijagnostika

Cena psihodijagnostike (procene ličnosti i inteligencije) iznosi 6000 RSD (50€), a posebne cene se formiraju za ugrožene grupe (studenti, samohrani roditelji i sl.)

Budući da čitavom procesu psihodijagnostike pristupamo veoma ozbiljno, u skladu sa svim pravilima i propisima struke, sama procena može trajati nekoliko sati i nekada je potrebno organizovati više susreta.

Iz navedenog se može zaključiti da proces može biti zahtevan, kako za klijenta, tako i za procenjivača. Međutim, potrudili smo se da cena bude pristupačna većini građana. Proizvod procene je izveštaj koji će sadržati rezultate testove, odnosno njihovo tumačenje (nalaz i mišljenje psihologa). 

Šta je psihodijagnostika?

Psihodijagnostika je klinički metod koji ima svrhu procene intelektualne efikasnosti, trajnih crta ličnosti i eventualne psihopatologije. U proceni se koristi strukturisani, dijagnostički intervju, kombinacija (baterija) psiholoških testova, kao i bihejvioralna opservacija ispitanika.

Zašto je izuzetno važno sprovesti psihodijagnostiku?

Na psihodijagnostičko testiranje klijent može doći samoinicijativno, ali i na nalog psihijatra, psihoterapeuta ili drugog ovlašćenog lica. Prednost psihodijagnostike je u tome što klijent može lakše i brže da sagleda svoje slabosti i snage, polja na kojima treba dodatno raditi, potom ubrzati psihoterapijski proces jer se odmah može preći na rad na problemu, ali i konkretnije sagledati sopstvenu ličnost.

Ona omogućava preciznu dijagnostiku eventualne psihopatologije. Na osnovu rezultata dobijenih testiranjem moguće je i lakše odabrati psihoterapijski pravac, ali i terapeuta koji bi odgovarao klijentu. Ponovnim testiranjem, koje je moguće izvesti najmanje 6 meseci nakon prvog testiranja, klijent može uvideti i odrediti lični progres i promene u ličnosti i funkcionisanju.

Od čega se sastoji psihodijagnostika?

1) Procena ličnosti

Procena ličnosti se odnosi na utvrđivanje nivoa organizacije i tipa adaptacije ličnosti. Procena organizacije ličnosti uključuje procenu u sledećim aspektima: identitet i integritet osobe, njeni dominantni mehanizmi odbrane, kontrola emocija, povezivanje s drugima, opažanje sebe, kao i realistično opažanje događaja.

2) Procena inteligencije

Procena inteligencije ne uključuje samo procenu skora inteligencije (IQ), već i sposobnost klijenta da adekvatno i potpuno koristi lični potencijal. Odnosi se na procenu pojedinca da rešava i razume kompleksne ideje i probleme, efikasno se adaptira na sredinu, koristi različite oblike rezonovanja. Spomenuta procena je od značaja za procenu ličnih slabosti i snaga, ličnog postignuća i efikasnosti u realnim životnim situacijama.

psihološko testiranje psihodijagnostika crte ličnosti inteligencija iq mentalno klupko beograd savetovalište

U fokusu kliničke procene je:

 • posmatranje funkcionisanja klijenta u odnosima sa prijateljima, članovima porodice, partnerom i dr.
 • utvrđivanje nivoa funkcionisanja osobe u radnom okruženju
 • njeno realistično posmatranje događaja
 • doživljaj sopstvenog identiteta
 • adekvatno korišćenje ličnih kapaciteta i stvaranje novih alata (coping mehanizama) za prevazilaženje teškoća
 • emocionalna pismenost i regulacija emocija
 • korišćenje adekvatnih odbrana od neprihvatljivih sadržaja, kao i kapacitet za proradu istih
 • mogućnost samouvida
 • intelektualna efikasnost, odnosno stepen korišćenja intelektualnih kapaciteta klijenta

Psihodijagnostička sredstva:

 1. LOBI – strukturisani intervju
 2. VITI – Vekslerov test inteligencije
 3. MMPI-201– Test procene ličnosti
 4. MCMI3 – Milonov test procene ličnosti
 5. NEO PI-R – neklinički test procene ličnosti
 6. HEXACO – neklinički test procene ličnosti
 7. Machover crtež ljudske figure – nestrukturisani test procene ličnosti

Zakažite svoju procenu

  Psihodijagnostiku u savetovalištu Mentalno klupko sprovodi diplomirani psiholog, psihoterapeut pod supervizijom i psihodijagnostičar Marija Igić. Marija je trenutno na opravdanoj pauzi i menjaće je koleginica Jasna .