Psihodijagnostika

psihodijagnostika mentalno klupko savetovalište beograd klinička procena mentalna procena ličnost crte ličnosti inteligencija IQ

Šta je psihodijagnostika

Psihodijagnostika je klinički metod koji ima svrhu procene intelektualne efikasnosti, trajnih crta ličnosti i eventualne psihopatologije. U proceni se koristi strukturisani, dijagnostički intervju, kombinacija (baterija) psiholoških testova, kao i bihejvioralna opservacija ispitanika.

Zašto je izuzetno važno sprovesti psihodijagnostiku

Na psihodijagnostičko testiranje klijent može doći samoinicijativno ali i na nalog psihijatra, psihoterapeuta ili drugog ovlašćenog lica. Prednost psihodijagnostike je u tome što klijent može lakše i brže da sagleda svoje slabosti i snage, polja na kojima treba dodatno raditi, ubrzati psihoterapijski proces jer se odmah može preći na rad na problemu, konkretnije sagledati sopstvenu ličnost. Omogućava preciznu dijagnostiku eventualne psihopatologije. Na osnovu rezultata dobijenih testiranjem moguće je i lakše odabrati psihoterapijski pravac ali i terapeuta koji bi odgovarao klijentu. Ponovnim testiranjem, koje je moguće izvesti najmanje 6 meseci nakon prvog testiranja, klijent može uvideti i odrediti lični progres i promene u ličnosti i funkcionisanju.

Od čega se sastoji psihodijagnostika

1) Procena ličnosti

Procena ličnosti se odnosi na utvrđivanje nivoa organizacije i tipa adaptacije ličnosti. Procena organizacije ličnosti uključuje procenu u sledećim aspektima: identitet i integritet osobe, njeni dominantni mehanizmi odbrane, kontrola emocija, povezivanje s drugima, opažanje sebe, kao i realistično opažanje događaja.

2) Procena inteligencije

Procena inteligencije ne uključuje samo procenu skora inteligencije (IQ), već i sposobnost klijenta da adekvatno i potpuno koristi lični potencijal. Odnosi se na procenu pojedinca da rešava i razume komplekse ideje i probleme, efikasno se adaptira na sredinu, koristi različite oblike rezonovanja. Od značaja je za procenu ličnih slabosti i snaga, efikasnosti u realnim životnim situacijama, ličnog postignuća.

psihološko testiranje psihodijagnostika crte ličnosti inteligencija iq mentalno klupko beograd savetovalište

U fokusu kliničke procene je:

 • posmatranje funkcionisanja klijenta u odnosima sa prijateljima, članovima porodice, partnerom i dr.
 • utvrđivanje nivoa funkcionisanja osobe u radnom okruženju
 • njeno realistično posmatranje događaja
 • doživljaj sopstvenog identiteta
 • adekvatno korišćenje ličnih kapaciteta i stvaranje novih alata (copying mehanizama) za prevazilaženje teškoća
 • emocionalna pismenost i regulacija emocija
 • korišćenje adekvatnih odbrana od neprihvatljivih sadržaja, kao i kapacitet za proradu istih
 • mogućnost samouvida
 • Intelektualna efikasnost, odnosno stepen korišćenja intelektualnih kapaciteta klijenta

Psihodijagnostička sredstva:

 1. LOBI – strukturisani intervju
 2. VITI – Vekslerov test inteligencije
 3. MMPI-201– Test procene ličnosti
 4. MCMI3 – Milonov test procene ličnosti
 5. NEO-PI-R – neklinički test procene ličnosti
 6. HEXACO – neklinički test procene ličnosti
 7. Machover crtež ljudske figure – nestrukturisani test procene ličnosti

Budući da čitavom procesu psihodijagnostike pristupamo veoma ozbiljno, u skladu sa svim pravilima i propisima struke, sama procena može trajati nekoliko sati i nekada je potrebno organizovati više susreta. Iz navedenog se može zaključliti da proces može biti zahtevan, kako za klijenta, tako i za procenjivača. Međutim, potrudili smo se da cena bude pristupačna većini građana i stoga ona iznosi 4000 RSD (35e). Proizvod procene je izveštaj koji će sadržati rezultate testove, odnosno njihovo tumačenje (nalaz i mišljenje psihologa). 

Psihodijagnostiku u savetovalištu Mentalno klupko sprovodi diplomirani psiholog, psihoterapeut pod supervizijom i psihodijagnostičar Marija Igić.